26 април 2010

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Не приемам и никога не съм приемал безкритично и буквално твърдението на Малтус, че населението на планетата ни расте по пътя на геометричната прогресия, а количеството на храните необходими за изхранването му - по пътя на аритметичната. Обективното наблюдение и оценка обаче на това, което става в съвременният свят показват, че едно от големите противоречия пред, което сме изправени е бързото нарастване на населението – вече 6.5 милиарда, и недостига на хранителни продукти.
Естествено е да се приеме, че два са основните фактори за решаване на това противоречие – контролиране на раждаемостта в райони и страни, където това е задължително и по-нататъшно, увеличаване количеството на произвежданите храни. Практически това означава повече хидромелиорации, повече минерални торове, пестициди и генно модифицирани организми. Но това означава още, че ще продължат изследванията и мерките за контрола на качеството на храните и тяхната безвредност за човешкото здраве. Ще продължат и дискусиите, а защо не и съпротивата на гражданското общество в случаите, когато няма достатъчна осведоменост и убеденост за безвредността на методите и добиваните храни за изхранване на населението. В този контекст одобрявам перманентната актуалност на нитрат-нитритната проблематика и сам дълги години съм работил за установяване и регламентиране на оптимално допустими количества нитрати и нитрити в хранителни продукти с цел безопастността им за здравето на консуматора.
Одобрявам активността на населението и по отношение настоящето и бъдещото на производството на храни с помощта на генно модифицирани организми. Но без конюктурност, без паника, без истерия и политически оттенък в тази активност! Пиша това, защото има и други мощни фактори, които оказват силно влияние върху околната среда, живите организми и върху всички видове храни. Такъв физически фактор на околната среда са йонизиращите лъчения, за които всички мълчат, а противниците на ГМО изобщо не ги познават и не знаят какво огромно влияние оказват пряко и косвено върху качеството на храните и здравето на хората.
Тъкмо затова по-долу предлагам част от лекцията ми за йонизиращите лъчения, четена на студенти от Русенския Университет по дисциплината „Опасни материали, технологии и отпадъци при производството на продоволствени продукти от селското стопанство и хранителната промишленост”

ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ са тези, които при взаимодействие с веществото /органична или неорганична материя/ водят до образуване на електрически товари и то се йонизира. Те биват:
1.Корпускулярни – поток от елементарни частици с различна маса, с и без електрически заряд – алфа, бета частици и неутрони.
2.Електромагнитни /футонни/ лъченияа – гама и ренгентови лъчи.

РАДИОАКТИВНОСТ
Радиоактивността е самоволното разпадане на атомните ядра на химическите елементи с промяна на техните физически и химически свойства и с емисия на йонизиращи лъчения. Такива елементи се наричат радиоактивни – естествени/природни/ и изкуствени радионуклеиди. Понастоящем са известни 80 естествени и около 2 000 изкуствени радионуклеиди. Всеки от тях е с константен период на полуразпад – Т, който се движи от части от секундата до милярди години.
.…………………………………………………………
……………………………………………………….
Източници на облъчване. Разглеждат се като:
1. Закрити, които изключват възможността при нормални/безаварийни/ условия да попаднат радиоактивни вещества в околната среда.
2. Открити, при които тази възможност е реална.
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
Биологично действие на йонизиращите лъчения.
Зависи от:
Общата погълната доза
Мощността на дозата
Вида на лъченията
Размера на облъчената повърхност
Времето и характера на експозицията
Натрупване на веществото в даден орган или тъкан
Видовата и индивидуалната чувствителност

Съществено влияние за лъчечувствителността оказвт храненето, консумацията на алкохол, тютюнопушене, въздействието на други физически, химически и биологически фактори на средата.Първичните процеси, които са в основата на биологичния ефект на йонизиращите лъчения се обясняват с йонизацията на атоми и молекули в клетката и клетъчните структури. Счита се, че около 50% от погълнатата доза от една клетка се поема от съдържащата се в нея вода, а останалата от клетъчните органели и органични микромолекули. Йонизацията на водата в клетката се отчита, като непряк път на биологичния ефект, а йонизацията на клетъчните структури и органичните микромолекули – като пряко действие. Основният първичен ефект на йонизиращите лъчения е непрекия –йонизирането и радиолизата на водната молекула, при което се образуват високоактивни радикали – хидроперокиси, които притежават висока окислителна способност. Те си взаимодействат с молекулите на различни вещества разтворени в клетката, при което се образуват вторични активни радикали.При прякото действие на йонизиращото лъчение се получава йонизация и възбуждане на биомолекули на липиди, нуклеопротеиди, нуклеинови киселини, въглехидрати, при което също възникват други активни вторични радикали.

Поради това йонизиращите лъчения могат да предизвикат всички видове мутации в генния апарат на клетките:
- Геномни мутации – изменения в хаплоидния набор на хромозомите.
- Хромозомни аберации /структурни изменения в хромозомите/.
- Генни или точковидни мутации/изменения в молекулярната структура на гените/.
Спектърът на мутациите, индуцирани от йонизиращите лъчения, не се различава от спонтанните – естествени мутации, понеже и при тях, без да игнорираме значението на съединения и радикали образувани в клетъчния метаболизъм и вируси, основен фактор за мутиране е естественият радиационен фон.
Мутациите са устойчиви! Те се предават на следващите клетъчни поколения или се запазват в неразмножаващата се клетка.

Силно се надявам, че тази поредна публикация в Блога ми ще е полезна за любознателните и интересуващите се – особено за противниците и критиците на иновации в добива на храни и хранителни продукти – например ГМО.
Задължително е за нормално функционираща демократична държава да има гражданско общество. Добре е това общество да е активно и съпричастно при решаване на актуални проблеми, особено такива свързани с изхранване на населението и опазване на неговото здраве. Но нека активността да бъде придружена с повече компетентност и умереност, без паника и без истерия!

Няма коментари:

Публикуване на коментар